Vol 3, No 2 (2012)

Wood Research Journal

Table of Contents

Articles

Author(s): Wawan Kartiwa Haroen, Posma Reginald Panggabean
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.61-67 | Statistics: 445 view, 114 download
PDF
61-67
Author(s): Subyakto Subyakto, Ismail Budiman, Gustan Pari
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.68-73 | Statistics: 397 view, 144 download
PDF
68-73
Author(s): Ismail Budiman, Subyakto Subyakto, Akhiruddin Maddu, Gustan Pari
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.74-80 | Statistics: 254 view, 96 download
PDF
74-80
Author(s): Dwi Joko Priyono, Surjono Surjokusumo, Yusuf S. Hadi, Naresworo Nugroho
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.81-86 | Statistics: 168 view, 90 download
PDF
81-86
Author(s): Shoichi Nakashima, Akihisa Kitamori, Kohei Komatsu
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.87-93 | Statistics: 230 view, 101 download
PDF
87-93
Author(s): Syamsul Falah, Sulistiyani Sulistiyani, Dimas Andrianto
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.94-99 | Statistics: 352 view, 144 download
PDF
94-99
Author(s): Rini Pujiarti, Yoshito Ohtani, Titis Budi Widowati, Wahyudi Wahyudi, Kasmudjo Kasmudjo, N. Kaushalya Herath, Chao Nan Wang
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.100-105 | Statistics: 409 view, 170 download
PDF
100-105
Author(s): M. Daud, Wasrin Syafii, Khaswar Syamsu
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.106-116 | Statistics: 237 view, 98 download
PDF
106-116
Author(s): Mariko Sakata, Mito Tokue, Rumi Kaida, Teruaki Taji, Yoichi Sakata, Takahisa Hayashi, Dwi Narko, Fitria Fitria, Danang Sudarwoko Adi, Wahyu Dwianto
DOI: 10.51850/wrj.2012.3.2.117-120 | Statistics: 215 view, 87 download
PDF
117-120